ಹಾ೦ವ್ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿಚಿ೦. ಮ್ಹಜಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ:

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ದೂಖ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಹರ್ದ್ಯಾ೦ತ್ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸ೦ಗಿ೦ KMC ಕ್ test ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ECG, ECHO ತಶೆ೦ಚ್ TMT ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ test ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ heart ೦ತ್ block ಆಸಾ ದೆಕುನ್ Angiogram ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ಮೊ೦ತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ೦ ದಿಸಾ೦ಚೊ ವೇಳ್ ವಿಸಾರ್‍ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆ೦ ಮಧೆ೦ ಫಾದರ್ ಜೆರಿಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆ೦ಚ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಫೊನಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಿಡೆವಿಶಿ೦ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಜೆಜುಲಾಗಿ೦ ಮಾಗೊನ್, ತುಜೊ report normal ಯೆತಲೊ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಭಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ೦, ಜೆಜುಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ಧಾ ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ testಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆತಾನಾ ಆಚಾನಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦, ಬಸ್ಸಾಚಾ ರೋಡಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ೦ ಮ್ಹಜೆ ತೋ೦ಡ್ ಅಪ್ಟಾಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ವರ್ವಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾ೦. ತಶೆ೦ಚ್ hospital ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ Angiogram ಕರ್ನ್ ಪಳೈತಾನಾ, ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಭಾದಾಕ್ ನಾ೦, ತುಜೊ report normal ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೈಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಜುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಅವ್ಘಡಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಪಿಡೆಶಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಲಾ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾ೦ ಥಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹೆಲಾ೦. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಸ೦ತೊಸ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಥ೦ಯ್ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾ೦ನಿ೦ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.

Praise the Lord! Thank you Lord!
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Delphine D'Souza
Kolalgiri
My name is Dennis Menezes. I am originally from Kinnigoly, Mangalore and l have been working in Saudi Arabia for the last several years. I would like to give a brief testimony on how we witnessed the grace of our Lord Jesus Christ in our time of need.

My wife and I were visiting our daughter in the USA around June 2013 to attend her graduation ceremony in Family Medicine. After her graduation she had to move to another state where she was supposed to start a new job. She had applied for a visa that is necessary to begin work in USA and usually the process is long and time consuming. We were worried a lot about if she would be able to start work on time. Since there was no other option than to pray we kept our hope in the Lord trusting upon His words. Isaiah 4:10: “Fear not I am with you. Be not dismayed for I am your God. I will give you strength, I will bring you help.”

We sent a mail to Fr. Jerry, asking him to pray for our daughter to get the visa soon. In the mean time, we were praying the Divine Mercy chaplet twice daily and hearing Fr. Jerry’s homilies on the website. While hearing the word of God through his numerous preachings we surrendered our problem to the Lord according to His promises.”1st Peter 5:7 “Place your worries on Him, since He take cares of you.” On the 14th day while praying and singing the devotional hymns the much waited good news came from the lawyer saying that our daughter’s visa has been approved and will get it with in few days. Praise the Lord. We were delighted by this great news. Surely the Lord is good all the time for there is nothing impossible with God. Praise the Lord. Alleluia.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Dennis & Prescilla Menezes
Mumbai - USA
At present I'm in an unbearable situation. It's about fifteen days back one of my friend introduced me to watch Fr. Jerry Sequeira's retreat on the Youtube. As I started watching the word, in few days time my mind has changed. While watching the Fr. Jerry's preaching, how he explains each and every word from the bible, definitely any person will make an attempt to change his lifestyle. Fr. Jerry is really anointed with the power of the Holy Spirit.

I do really do pray for Fr. Jerry. May Jesus gives him more and more strength to preach the Gospel, so that all our catholic brothers and sisters may spread the word from the Holy Bible to the whole world.

May the name of the Jesus always help those who are in distress.

Praise you Jesus, I love you Jesus, I adore you Jesus, I need you Jesus all the time now and forever.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Peter Vas
U.K
Praise The Lord Jesus Christ for the Kingdom, the Power and the Glory are yours now and forever Amen Alleluia.

I Fatima from Goa but recently came to UK. I was without any job for almost one and half month and was bit worried and disappointed and I did not know what to do. Then while praying and asking the Lord Jesus to show me your will I got a beautiful message from the Scriptures Jn. 14:1-4 and I believed and prayed and the Lord heard my cry and rescued me. Praise the Lord Jesus Christ forever and ever. And so also I phoned Fr. Jerry and asked him to pray for me and Fr. Jerry gave me beautiful Psalms i.e. Ps. 23, Ps. 121 and asked me to say each psalm 3 times in the morning and 3 times in the evening and I prayed continually for 18 days by putting my trust and faith in the Lord. On 20th May 2013 I went for an interview. Just in the morning I prayed to the Lord if it is your Will, I will get this job and 3 times I recited Ps. 23, 121 and 127 because the Lord said , I am the Good Shepherd you shall have everything you want and in Ps. 121 it say my help will come from the Lord who made heaven and earth because my Jesus is always awake and He is by my side to protect me from all dangers and in Ps. 127 the Lord says "It is use to work so hard for a living because the Lord provides for those he loves even while they as asleep”. Praise the Lord. I believed in Jesus and asked the Lord to give me your Holy Spirit to guide me and to enlighten my mind, my thoughts, my spirit and my heart. Thank You Jesus. So also I prayed to Mother Mary to be with me and to guide me and also to Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Gabriel and My Guardian Angel to protect me from all evil.

Whatever I earn for my daily bread is a blessing from my Lord Jesus and 1/10 salary I will share it the Lord’s work to spread the Good News to the whole creation through the blessed work of Your Divine Mission Society.

PRAISE THE LORD JESUS CHRIST.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Fatima
GOA
Greetings in the name of Lord Jesus Christ.

Praise the Lord!!

I have sent my prayer request to you long time back to pray for me to get a permanent job and a visa. By the Grace of God and your continuous prayer, here is a good news I got permanent job in Govt. organisation in Doha Qatar and a visa. Dear Fr. Thank you so much praying for me.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Juliana Cutinha D'Souza
Doha-Qatar

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last >>

Page 8 of 11


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MERCIFUL GOD

I came to your temple seeking your help,
With heart full of hurts and with bitterness overwhelmed,
With no strength in my bones, I reached at your gate,
You are a merciful God, who never shuns the lame.

With riches of your glory and love, you saved me from death,
Hands of scars lifted my life from the hell,
Cursed life was made new with your blessings and Holy Spirit,
In Jesus alone, I find my hope for living.

He will never turn his back from the one who seek him
Jesus is the morning star of those whose hope have become dim,
Take courage, take one step towards him in his name,
Look he will come running towards you, with love and grace

Bless the Lord, you who sinners made saint,
Proclaim his deeds all the days that you live,
For his love, what in return can we give,
Our life is the only best thing that we can give back to him.

- K. Maria Lobo, Mumbai