Praise the Lord!

ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಶಾ೦ತಿ. ಹಾ೦ವ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ೦. ಆಮ್ಚೆ೦ R.T.C. ದೇರಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಾಡು೦ಕ್ 6 ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಕಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲೊ, 2 ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಾತಾ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ೦ ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.

ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವೆ loan ಕ್ apply ಕೆಲ್ಲೆ೦. 3 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಾಗಾರಾ೦ನಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಸತಾಯ್ಲೆ೦. ಮಾಗಿರ್ ಹಾ೦ವೆ ಜಾಕೊಬ್ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ 4 ದಿಸಾ೦ನಿಚ್ಚ್ loan pass ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾನೆಜಾರಾನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಸೋಮಾರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ ಘರಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಘರಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಪೊ೦ತಾಕ್ ಫಾವೊ೦ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.

ಹಾ೦ವ್ ಡ್ರೈವಿ೦ಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆತಲಿ೦. ಆನಿ ಡ್ರೈವಿ೦ಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಡ್ರೈವಿ೦ಗ್ test ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವೆ Sir ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ - ಹಾ೦ವ್ 4 ವ್ಹೀಲರ್ test ದಿತಾ೦. 2 ವ್ಹೀಲರಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ 2 ವ್ಹೀಲರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವೆ Sir ಕಡೆನ್ request ಕೆಲೆ೦. Sir ನ್ ತು೦ವೆ 2 ವ್ಹೀಲರ್ ದೀಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಮಾಗಿರ್ ಹಾ೦ವೆ ಪಯ್ಲೆ೦ 4 ವ್ಹೀಲರ್ ದಿಲೆ೦. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಪೇಪರ್ ಪಳೈತಾನಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಸಾರ್ಲೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ 2 ವ್ಹೀಲರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸರ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ Sir ನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ ಮಾಗಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್, 2 ವ್ಹೀಲರ್ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾವ್ನಾ. 20 ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ದೋನಿ 4 ವ್ಹೀಲರ್ ಆನಿ 2 ವ್ಹೀಲರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆ೦. ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Shanthi D'Souza
Brahmavar
ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು. ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು. ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು. ಹಾ೦ವ್ ಲೂಸಿ ನಜ್ರೆತ್. ಗಾ೦ವ್ ಶಿರ್ವಾ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಕು೦ಡ್ಡೆಲ ಚಾಬೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಗುವೊಳ್ ಆನಿ ಹುಲೊಪ್ ತೀನ್ ವರಾ೦ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಾ. ಚಾಬುಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾ೦ವೆ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿ೦ ವೆಲೆ೦. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಇ೦ಜಕ್ಷನ್ ದಿಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹುಲೊಪ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಹುಲೊಪ್ ರಾವುಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಕೊನ್ ವೆಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆ೦ ಒಪರೇಷನ್ ಬೊರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ೦. ಆಮಿ೦ ರೆತಿರೆಕ್ ಆನಿ ವಿನೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಘಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು. ವ೦ದನ್ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು. ಮಹಿಮಾ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು.
ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Valerian & Lucy Nazareth
Shirva

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last >>

Page 11 of 11


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MERCIFUL GOD

I came to your temple seeking your help,
With heart full of hurts and with bitterness overwhelmed,
With no strength in my bones, I reached at your gate,
You are a merciful God, who never shuns the lame.

With riches of your glory and love, you saved me from death,
Hands of scars lifted my life from the hell,
Cursed life was made new with your blessings and Holy Spirit,
In Jesus alone, I find my hope for living.

He will never turn his back from the one who seek him
Jesus is the morning star of those whose hope have become dim,
Take courage, take one step towards him in his name,
Look he will come running towards you, with love and grace

Bless the Lord, you who sinners made saint,
Proclaim his deeds all the days that you live,
For his love, what in return can we give,
Our life is the only best thing that we can give back to him.

- K. Maria Lobo, Mumbai