I Lygya Fernandes hereby proclaim the glory of our Mighty Lord. i.e. the miraculous escape from the miserable tragedy of car accident with my daughter in America. It was October 26, 2012 that she met with the accident as she was driving on the busy highway in states that the car in front of her gave a break and she took her car to the other side where it tilted four times and hit a wall. But my daughter was fine by the grace of my Lord. The car is completely damaged gone for scrap but my daughter is fine. No one but my JESUS saved her.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Lygya Fernandes
GOA
ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ರೀಟಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ನಾಕಾಚಿ ಸಮಸ್ಯ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ೦ ಒಕಾತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಒಕಾತ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆ೦ಗಾಚಿ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಸಾ೦ವ್ ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಜೆರಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿ೦ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆ೦. ರಗ್ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಒಕಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಪರೇಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ.

ಮ್ಹಜೊ ನಾತು ಸಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಖಾ೦ಯ್ ಬರೈನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೋರಾನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ತೆಸಾ೦ವ್ ಬರೊ೦ವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೊರೊವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ subject ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಪಾಸೊತ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸೊನ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿ ಫಾದರಾಚೊ ಆನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ೦ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ೦.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Rita D'Souza
Surathkal
ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜ. ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ೦. ಹಾ೦ವ್ ಪಡೊನ್ ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮಸ್ತು ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦. ತೆ೦ ಆತಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ೦. ಹಾತಾ೦ ಪಾಯಾ೦ಚಿ ಗಾ೦ಟಿ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಿ ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಡೆ೦ಗ್ಯೂ ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾ. ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Lucy D'Souza
Balkunje
ಹಾ೦ವ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಲೋಬೊ. ಆಮ್ಕಾ೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಕೆ೦ಚನಕೆರೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ೦ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ೦, ಪಾನ್‌ಪರಾಗ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦. ಫಾದರ್ ಜೆರಿ ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಪೂರಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಪಿಡಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾ೦ ಜೆರಿ ಫಾದರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆತಾ೦ ಕಸಲಿಚ್ ಪಿಡಾ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಶೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬರೆ೦ ಜಾಲಾ೦ ತಶೆ೦ ಕೋಣಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦, ತಿ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ೦ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದೇವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ವ್. ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ವ೦ದನ್ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ಮಹಿಮಾ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ಜೈ ಜೈ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Walter & Joyce Lobo
Palimar
ಹಾ೦ವ್ ರೇಶ್ಮ ಡಿಸೋಜ, ಗಾವಾ೦ತ್ ಶಿರ್ವಾ೦ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಊ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ (M.Sc. Nursing) ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ೦ತ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾ೦ವೆ೦ entrance exam ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊರ್‍ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ್‍ಯಾ speciality ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಸೀಟ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ. ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Reshma D'Souza
Shirva

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last >>

Page 10 of 11


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER & PRAISE

Pray because it is needed,
Needed to bring near your enemies end,
To end all those wrongs and hatred,
Prayer filled with Spirit and Truth is needed.

For joy and peace pray,
If you are sad and your feeling bad pray,
You are happy and your laughing praise,
Pray to God, praise the Lord everyday.

In the days your living lean on him,
At your death bed remember him,
Call unto him day and night,
For God alone can protect you and reach you out.

Only Jesus and no one else can listen to you,
Call unto Jesus, on whom even saints and angels leaned on too,
The end is near and the world will fade,
Only Jesus can save you from going to the Hades.

- K. Maria Lobo, Mumbai

UPCOMING EVENTS

No events