Choose Category        


ProductNameParametersDescriptionPrice
DVD.61 : Jezuchem Nanv
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Name! yes everyone has a name, anywhere in the world everything is called by name. We all look for good name, famous name, popular name, great name and so on and so forth. But the greatest, most powerful and the only saving name is the name of Jesus.

"ಆಶೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ, ಬಾಗ್ವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿ೦ಬಿ೦ ಸರ್ಗಿ೦, ಸ೦ಸಾರಿ೦ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿ೦ ಆನಿ ಪರ್ಗಟಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಿಬೆನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ." (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾ೦ಕ್. 2:10-11)

INR 150.00 
DVD.62 : Doivik Kurpa
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Without God’s grace, our lives are empty, lonely and not worth living. Only when we have God’s Grace we will be able to overcome any difficulty. “My Grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness” says St. Paul in 2 Cor 12:9

ಪೂಣ್ ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦  "ಮ್ಹಜಿ ಕುರ್ಪಾ ತುಕಾ ಪುರೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೇ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯೆ೦ತ್, ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಕತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ" (2 ಕೊರಿ೦ತ್ 12:9)

INR 150.00 
DVD.63 : Gheya Povitr Atmeak
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“It is the spirit which gives you life, the flesh is useless” (Jn. 6:63) said Jesus. Holy Spirit is the power of God. “You will receive power, when the Holy Spirit has come upon you” (Acts. 1:8)

"ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಯೆತೊಲೊ ತೆದ್ನಾ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಭಳ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦" (ಧರ್ಮ್‌ದುತಾ೦ಚಿ ಕೃತ್ಯಾ೦. 1:8)

INR 150.00 
DVD.64 : Anneai
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

God never tolerated injustice, yet the society is full of it. No power on earth has succeeded to eliminate injustice from our society. It is only the word of God which has the power to show what God does to the unjust people.

INR 150.00 
DVD.65 : Krista Thaim Jivith (Life In Christ)
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

To all those who want to experience the healing power of the Holy Eucharist, this teaching is given, along with the Holy Eucharist. A must listening to those who are sick and bedridden.

"ಘೆಯಾ ಆನಿ ಖಾಯಾ, ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಪಿಯೆಯಾ ಹೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ರಗಾತ್" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 11:24-25)

INR 150.00 
DVD.66 : Fottincho Bapui
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“The devil is a liar from the beginning. Yes he is the Father of Lies. There is no truth in him, when he lies, he speaks according to his nature” John. 8:44. To know more about him follow the teaching.

"ತೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸತಾಚೇ ಪಕ್ಷೆಕ್ ನಾ೦, ತಾಚೆಕಡೆ೦ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ನಾ೦! ತೊ ಫಟ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈ೦ಬಾ ಪ್ರಾಕಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಉಲೈತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ, ಫಟಿ೦ಚೊ ಬಾಪಾಯ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 8:44)

INR 150.00 
DVD.67 : Hankaracho Denvchar
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

A man with pride will ride on everyone and destroy the peace of everyone, make life miserable for himself and also for others. The beautiful Angel Lucifer became Devil or Satan, only because of his pride. Listen to the word and know more about him.

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ ಭಳ್ ದಾಕಯ್ಲಾ೦, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಚಿ೦ತ್ತಲ್ಯಾ ಗರ್ವ್ಯಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ೦ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ಲಾತ್" (ಲೂಕಾ. 1:51)

INR 150.00 
DVD.68 : Amchim Dhukam Pusta
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Bible says “God has kept count of my tossing’s and put my tears in his bottle, and every drop of my tear is in his record” (Ps. 56:8). God truly wipes the tears of his children. So don’t loose heart, run to him and he will embrace you.

"ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ತು೦ವೆ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾಯ್; ಮ್ಹಜಿ೦ ದು:ಖಾ೦ ತುಜೆ ಶಿಸ್ಲೆ೦ತ್ ಭರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ೦ಯ್" (ಕಿರ್ತನ್. 56:8)

INR 150.00 
DVD.69 : Xekim Taka Bood Ailim
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

How long Lord, have I to wait, why you do not answer my prayer? This may be your sigh and cry. But God allows things to happen, so that he may prove that his plans are true. Good to be a prodigal son, to experience his Fatherly Love.

"ಶೆಕಿ೦ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾ೦ಬಾಳಾಚೆ ಮನಿಸ್ ದಾದೊಶಿ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾ ಭುಕೆನ್ ಮರ್‍ತಾ೦" (ಲೂಕ್. 15:17)

INR 150.00 
DVD.70 : Devak Manounchem Kora (Do What Pleases God)
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Word of God is bread of Life. Word becomes flesh in every Eucharistic celebration. If you do not believe watch this DVD and experience it for yourself.

ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉ೦ಡೊ. "ಹಾ೦ವ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉ೦ಡೊ, ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾ ತೊ ಕೆದಿ೦ಕ್‌ಚ್ ಭುಕೆ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ತೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ತಾನೆ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦" (ಜುವಾ೦ಚ್. 6:35)

INR 150.00 
  First      ...   Prev   3  4  5  6  7  8  9  10   Next  

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MY TEACHER

Through you I can see
In you I can do everything.
Holding you I can move forward,
Jesus you are my strength and I will not remain coward.

You taught me what is true and pure love,
In the worst times you thought me how to lean on God,
You are my teacher and you alone are my best friend
Whose teachings are never doubt able and lasts forever.

I will bless you my Jesus,
My Savior and my potter,
When I was shaping evil, you molded me into something unimaginable,
You are my God forever and ever.

- Maria Lobo, Mumbai