Choose Category        


ProductNameParametersDescriptionPrice
DVD.51 : Tukach Tu Zanna Za
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“An unreflected life is not worth living” said philosopher SOCRATES. This teaching is all about Body-soul and spirit. Complete knowledge of oneself, by knowing every aspect of life through the word of God.

"ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ ತೊ ದೇವ್, ತುಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾನಿ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಕರು೦; ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಸಗ್ಳೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಣ್, ಅತ್ಮೊ ಆನಿ ಕೂಡ್ - ನಿರ್ದೋಷಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊ೦" (1 ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾ 5:23)

INR 150.00 
DVD.52 : Khoro Sombandh
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

This talk deals with the vertical relationship with God and the horizontal relationship with the neighbor. Good relationship with God builds good relationship with one another.

"ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಕೋಣ್? ಜೊ ಕೋಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾ, ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್" (ಮಾರ್ಕ್. 3:33-34)

INR 150.00 
DVD.53 : Bori Kobor
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

God’s word is good news to everyone, for all seasons and for all generations. The more we hear the more we will be glad and be filled with God’s blessings.

"ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾ೦ಕ್, ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಖಾತಿರ್, ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಯೆತಲೊ ಅ೦ತ್" (ಮಾತೆವ್. 24:14)

INR 150.00 
DVD.54 : Doivik Zanvoi
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

All knowing God, imparts his wisdom, to all those who know him and love him. Fear of God is the beginning of wisdom. The more we love him the more he will give.

"ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಸವೆ೦ ಆಸಾ. ತು೦ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪದೇಸ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾಲೊ" (ಸಿರಾಕ್. 1:126)

INR 150.00 
DVD.55 : Upaas
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

What is true fasting? What kind of fast does God expect from his children? Is it to share food or to share love with the poor and needy?

"ಹಾ೦ವ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್‍ತಾ೦ ತೊ ಉಪಾಸ್ ಹೊ: ಅನಿತಿಚ್ಯೊ ಸಾ೦ಕ್ಳಿ ಮೊಡಾ, ಜು೦ವಾಚೆ ಬಾ೦ದ್ ಸೊಡಯಾ, ದಗ್ದ್ ಸೊಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೂ೦ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯಾ" (ಇಸಾಯಿಯಾ. 58:6)

INR 150.00 
DVD.56 :Sonvsaracho Anth
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

People are so scared to hear about the end of the world. But for everyone their end is sure. But the question is this – Are you prepared to meet your end? Listen and know the truth.

"ಪೂಣ್ ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ತಿ ಘಡಿ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತೆಲಿ ಹೆ೦ ಬಾಪಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸರ್ಗಿ೦ಚ್ಯಾ ದುತಾ೦ಕ್ ವ ಪುತಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦." (ಮಾತೆವ್. 24:36)

INR 150.00 
DVD.57 : Pattim Ie
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

We all have wandered far away from God. but the Lord God is waiting for his children to return. Return to me and I will return to you says the Lord (Mal. 3:7)

"ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ಚ್ ಉಠುನ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿ೦ ವೆತಾ೦... ಅಶೆ೦ ತೊ ಉಠ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ" (ಲೂಕ್. 15:18-20)

INR 150.00 
DVD.58 : Patki Jinni Bodola
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Jesus said "Today salvation has come to this home" (Lk. 19:9) Zacchaeus made the way clear for the Lord. He corrected his sinful life and invited Jesus to come to his home. Are you ready to welcome Jesus? Then be transformed.

"ವೇಳ್ ಭರ್‍ತಿ ಜಾಲೊ; ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್ಲಾ೦. ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಸತ್ಮಾನಾ" (ಮಾರ್ಕ್. 1:15)

INR 150.00 
DVD.59 : Devachim Bhurgim
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

We are all children of one God, created in his image and likeness. But when do we truly become his children? Only when, his spirit dwells within us and when our hearts are filled with his love.

"ಜಾ೦ಕಾ೦ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ, ತಿ೦ ದೆವಾಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦" (ರೊಮಾ. 8:14)

INR 150.00 
DVD.60 : Punor Jivontponn
Category:   Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

We are only pilgrims here on earth. Our eternal home is in heaven. We all will be resurrected. Jesus tells us in Mt. 22:30 that in the resurrection of the dead, we all will be like angels in heaven. So, let us not think, that our life ends here on earth, we are called to live forever.

"ಒ೦ಪ್ತಾತ್ ತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್, ಜಿವ೦ತ್ ಉರ್‍ತಾ ತಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕೂಡ್, ಜರ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕೂಡ್‌ಯೀ ಆಸಾ." (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 15:44)

INR 150.00 
  First      ...   Prev   2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next  

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

WHOM YOU CHOOSE

Blessed are those who are been chosen
To listen to the words coming down from heaven
Whose hearts and mind are wide open
Happy are those who accept the truth coming from the Father

What is more precious than his words
An everlasting treasure which cannot be stolen from our heart
This world fades away before its majesty
It deserves to be revered highly

Blessed are those whom you choose O Lord
Everlasting is the covenant of your love
Before your throne my head I will bow
Jesus at your feet I will become low

Hallelujah is the song I will sing for you
You are the one who saints and angels adore
I will love you more and more
In you I will live life long.

- K. Maria Lobo, Mumbai