Choose Category        


ProductNameParametersDescriptionPrice
DVD.78 : Xirap Poddlam
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Why failures? Why sickness? Why sorrow? Why destruction? Why nothing works good for you? Are you cursed? Listen to this teaching.

"ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಶಿರಾಪ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಿಯಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್" (ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾ೦ಕ್. 3:13)

INR 150.00 
DVD.79 : Doivik Misaum
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Jesus said “Come follow me, I will make you fishers of men” (Mt. 4:19). Jesus wants us to continue his mission and not fulfilling our mission. Are you working for your kingdom or for God’s kingdom?

"ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾ೦ಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೆ, ಪುತಾಚೆ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾ೦ವಿ ತಾ೦ಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ" (ಮಾತೆವ್. 28:19)

INR 150.00 
DVD.80 : Oramb Ani Xevott
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

There is beginning and there is end for everything that God created. But only God is without a beginning and without an end. He is alpha, He is omega. Your cause is God and your destiny is God.

"ಹಾ೦ವ್ ಆರ೦ಭ್ ಆನಿ ಅ೦ತ್, ಅತಾ೦ ಆಸಾ೦, ಆದಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಡಾ೦ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್; ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೇವ್" (ಉಗ್ಡಾಪಣ್. 1:8)

INR 150.00 
DVD.81 : Sufoll Jinni
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Without me you can do nothing” said Jesus (Jn. 15:5). You want to be fruitful, then be truthful and be faithful to Jesus. God has created everyone to be fruitful in him.

"ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ನಾ೦, ಹಾ೦ವೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತುಮಿ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್, ಪೋಳ್ ದಿಜಾಯ್, ಉರ್‍ಚೆ೦ ತಸಲೆ೦ ಪೋಳ್ ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ನೆಮ್ಲ್ಯಾತ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 15:16)

INR 150.00 
DVD.82 : Sorvesporacho Makhlolo
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“You did not choose me, I have chosen you” (Jn. 15:16). God chooses whom he wants, he anoints them for his purpose and for his glory. Are you anointed or are you appointed?

"ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಪುತ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮನ್ ತೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಬದಲ್ಚೊ ನಾ೦, ಯಾಜಾಕ್ ತು೦ ಸಾಸ್ಣಾಕ್, ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೆಕಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ" (ಕಿರ್ತನ್. 110:4)

INR 150.00 
DVD.83 : Jezu - Boro Gonvlli
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

People are cheated and deceived by their leaders. Their hopes are shattered. Who is your shepherd? Where is he leading you? If you have not made Jesus your shepherd you are scattered.

"ಹಾ೦ವ್ ಬೊರೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಕ್ರ್ಯಾ೦ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿತಾ." (ಜುವಾ೦ವ್. 10:11)

INR 150.00 
DVD.84 : Mhoje Thaim Jiye
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Those who love me I will come to live in them says the Lord” (Jn. 14:23). St. Paul says “It is not I but Christ lives in me” Gal. 2:20. Who is in you?

"ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೆ೦ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ತಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ; ಆನಿ ಆಮಿ ದೋಗಿಯೀ ತಾಚೇಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥೈ೦ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ವ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 14:23)

INR 150.00 
DVD.85 : Sargincho Tallo
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

And a voice from Heaven said “This is my beloved son, in whom I am well pleased” (Mt. 3:17). Have you heard that voice for yourself? Seek God’s appreciation and not man’s applause.

"ಆದಿ೦ ಮಾಗಾ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾ೦ನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್, ದೇವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ಲೊ" (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್. 1:1)

INR 150.00 
DVD.86 : Doivik Sokot
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Man is in search of power. Some are after money power, others seek political power and some others muscle power. But there is no power which can withstand God’s Divine Power.

"ದೆವಾನ್ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಜುದೆವಾ೦ಕ್, ತಶೆ೦ ಹೆರ್ ಜಾತಿ೦ಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್‌ಚ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 1:24)

INR 150.00 
DVD.87 : Sonvsarachem Pixeponn
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Fools say “there is no God’. Yes! In the present day, all those who are educated, do not either believe in God or say, they do not need God. “Wisdom of this world is foolishness before God” (1 Cor 1:20)

"ನಾಸಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ತಲೆ ವಾಟೇನ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್‌ಚ್ ಸಯ್." (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 3:19)

INR 150.00 
  First      ...   Prev   8  9  10  11  12  13  14   Next  

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

GOD MY PROVIDER

Never in your life you will be lonely.
When you have Jesus with thee,
You will never ever fall weak,
Solely upon him when you lean.

In sorrow you will suffer no pain,
Because with you your comforter is always there,
Where Jesus has established his throne,
There is peace and joy in abound.

Always rejoice in the Lord ,
Because faithful is your God.
He will never fail you, in your times of hard.
You will never hide in shame because of your faults.

He lifts up those who trust in him.
Jesus wants us to surrender and stand still.
Than he will carry our burden and give us relief.
He will fight for us and we will never fall in defeat.

- K. Maria Lobo, Mumbai