Choose Category        


ProductNameParametersDescriptionPrice
Vol.28 : Daivik Umalo (MP3)
Category:   
Audio CD
Manufacturer:
  • Rev.Fr.Jerry Sequeira

1) ಬಾಪಾ ಪುತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ 

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ೦ಕ್ ತುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಲೊ೦, ಸಭೆ ಮದೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್‍ತಲೊ೦. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭಿಯೆತಲ್ಯಾ೦ನೊ, ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ, ಜಾಕೊಬಾಚೆ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ನೊ, ತಾಕಾ ಮಹಿಮಾ ದಿಯಾ." - (Ps 22:22-23)

2) ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ತಿ 

"ಸರ್ಗ್ ಉಲ್ಲಾಸು೦, ಪೃಥ್ವಿ ಸ೦ತೊಸು೦, ದರ್ಯೊ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಗರ್ಜೊ೦, ಶೆತಾ೦ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಖುಶಾಲ್ ಜಾ೦ವ್, ರಾನಾ೦ತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಅನ೦ದಾನ್ ಗಿತಾ೦ ಗಾ೦ವ್."- (Ps 96:11-12)

INR 150.00 
Vol.29 : Mhozo Jezu
Category:   
Audio CD
Manufacturer:
  • Rev.Fr.Jerry Sequeira

1) ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್

"ಮೋಗ್ ಹಾ೦ತು೦ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ: ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ೦ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಪಾಠಯ್ಲಲ್ಯಾ೦ತ್." - (1 Jn 4:10)

2) ಜೆಜು ತು೦ ಮ್ಹಜೊ

"ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಕ್ ತುಮಿ ಸೊಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೇ ಸವೆ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಘುಡೆ೦ ಸರಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ ಶಿಕಯ್ಲಾ೦ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ತುಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ೦ ಪಾಳಾ೦ ತಾಚೆರ್ ರೊ೦ಬೊವ್ನ್ ದವರಾ. ತುಮ್ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆರ್ ಬಾ೦ಧುನ್ ಹಾಡಾ. ಭಾವಾರ್ಥಾ೦ತ್ ಥಿರ್ ರಾವಾ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಧಿನ್ವಾಶಿ ಜಾಯಾ." - (Col 2:6-7)

INR 100.00 
Vol.30 : Nivar Mhaka Jezu
Category:   
Audio CD
Manufacturer:
  • Rev.Fr.Jerry Sequeira

1) ನಿವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ

"ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ ವಿನವ್ಣೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕ್, ದುಸ್ಮಾನಾಚೆ ಭಿರಾ೦ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್. ನಷ್ಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೊ, ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ ಮುಕ್ಲೊ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್." - Ps 64:1-2

2) ವಯ್ಜಾ೦ಚಾ ವಯ್ಜಾ 

"ಖರೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಣೆ೦ ಭೊಗ್ಲೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಖಿ೦ಚೊ ಭಾರ್ ತಾಣೆ೦ ಘೆತ್ಲೊ; ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಲಲೊ, ದೆವಾನ್ ಮಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಸತಾಯ್ಲಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಚೆ ವಿಶಿ೦ ಚಿ೦ತ್ತಾಲ್ಯಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ೦ಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ವಿಧ್ಲೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೊ ಚಿರ್ಡಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಲೆ ಖ್ಯಾಸ್ತಿ ವರ್ವಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಶಾ೦ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾ೦ ವರ್ವಿ೦ ಆಮಿ ಬರಿ೦ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್." - Isiah 53:4-5

INR 100.00 
Vol.31 : Jai Yeshu
Category:   
Audio CD
Manufacturer:
  • Rev.Fr.Jerry Sequeira
INR 100.00 
DVD.01 : Jivitacho Sobd
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” – Mt. 4:4. There is life in the word of God. Listen, Read, Meditate and Receive life in abundance.

“Indeed the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow; it is able to judge the thoughts and intentions of the heart” – Hebrews. 4:12

INR 150.00 
DVD.02 : Jivitachi Zhor
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“From the believer’s heart, will gush forth the springs of living water” – Jn. 7:38. Believe in the word of God, you will see the glory of God.

“Let the one who is thirsty come to me and let the one who believes in me drink. As the scripture has said, ‘Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water.’” – John. 7:37-38

INR 150.00 
DVD.03 : Zanna Za Devak Tujea
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

You will have the full knowledge of God and you will be able to love your God, with all your heart, mind, soul and spirit. God is with you always, this is the truth you will know.

“God said to Moses, ‘I am who I am’. God also said to Moses, ‘Thus you shall say to the Israelites,

INR 150.00 
DVD.04 : Axenaka Tum Sonvsar Ho
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“This world and its desires will pass away, but only those who do the will of God will live forever” – 1 Jn 2:17. The desires of the world take us away from God. We need to keep aside the things of the world and seek God’s kingdom in our lives.

“Do not love the world or the things in the world. The love of the Father is not in those who love the world.” – 1 John 2:15

INR 150.00 
DVD.05 : Sonvsaracho Odhipoti
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Not God, but Satan, is the ruler of this world. Listen and understand this truth. It will be shocking to know this truth.

“We know that we are God’s children, and that the whole world lies under the power of the evil one.” – 1 John 5:19

INR 150.00 
DVD.06 : Denvcharachi Thallni
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Everyone is tempted. The Devil wants to conquer your body, soul and spirit. See where you are conquered.

“But one is tempted by one’s own desire, being lured and enticed by it; then, when that desire has conceived, it gives birth to sin, and that sin, when it is fully grown, gives birth to death” – James. 1:14-15

INR 150.00 
  Prev   1  2  3  4  5  6  7  8   Next   ...   Last

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER & PRAISE

Pray because it is needed,
Needed to bring near your enemies end,
To end all those wrongs and hatred,
Prayer filled with Spirit and Truth is needed.

For joy and peace pray,
If you are sad and your feeling bad pray,
You are happy and your laughing praise,
Pray to God, praise the Lord everyday.

In the days your living lean on him,
At your death bed remember him,
Call unto him day and night,
For God alone can protect you and reach you out.

Only Jesus and no one else can listen to you,
Call unto Jesus, on whom even saints and angels leaned on too,
The end is near and the world will fade,
Only Jesus can save you from going to the Hades.

- K. Maria Lobo, Mumbai