Vol.28 : Daivik Umalo
INR 150.00
 
 
Category:Audio CD

1) ಬಾಪಾ ಪುತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ - (Psalm 22/22-23)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ೦ಕ್ ತುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಲೊ೦, ಸಭೆ ಮದೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್‍ತಲೊ೦. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಭಿಯೆತಲ್ಯಾ೦ನೊ, ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ, ಜಾಕೊಬಾಚೆ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ನೊ, ತಾಕಾ ಮಹಿಮಾ ದಿಯಾ.

2) ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ತಿ - (Psalm 96/11-12)

ಸರ್ಗ್ ಉಲ್ಲಾಸು೦, ಪೃಥ್ವಿ ಸ೦ತೊಸು೦, ದರ್ಯೊ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಗರ್ಜೊ೦, ಶೆತಾ೦ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಖುಶಾಲ್ ಜಾ೦ವ್, ರಾನಾ೦ತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಅನ೦ದಾನ್ ಗಿತಾ೦ ಗಾ೦ವ್.


3) ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ವಾಖಣ್ - (Psalm 103/20-21)

ದೆವಾಚ್ಯಾ ದುತಾ೦ನೊ, ತಾಚ್ಯೊ ಆಜ್ನ್ಯಾ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವಿರಾ೦ನೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಲಕ್ಷ್ ದಿತಲ್ಯಾ೦ನೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾ೦ನೊ, ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಾಕಾ೦ನೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ.

4) ನಾಚ್‌ರೆ ನಾಚ್‌ರೆ ನಾಚ್ - (Col 3/16-17)

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ೦ ಉತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ನಿ ಉದ೦ಡ್ ಭರೊನ್ ಆಸು೦: ಖರೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶಿಕಯಾ ಆನಿ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾ೦ಗಾ; ಕೀರ್ತನಾ೦ನಿ, ಗಿತಾ೦ನಿ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕಾವ್ಯಾ೦ನಿ ಗಾಯನ್ ಕರ್‍ನ್ ತುಮ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಯಾ. ಉತ್ರಾನ್ ಜಾ೦ವ್, ಕರ್‍ನೆನ್ ಜಾ೦ವ್, ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ತುಮಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೇ ನಾ೦ವಿ೦ ಕರಾ; ತಾಚೇ ಮಾರಿಫತ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಯಾ.'

5) ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ಜೈ ಜೈ ತುಕಾ - (Psalm. 72/18-19)

ಸದೆ೦ವ್ ಜಾ೦ವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ದೇವ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕರ್‍ತಾ ವಿಸ್ಮಿತಾ೦. ಸದೆ೦ವ್ ಜಾ೦ವ್ ತಾಚೆ೦ ಮಹಿಮೆವ೦ತ್ ನಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಕಾಲ್, ತಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾನ್ ಭರೊ೦ ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್, ಆಮೆನ್! ಆಮೆನ್!

6) ಗಾವುಯಾ೦ ಗಾವುಯಾ೦ - (Psalm 108/1-4)

ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾ೦ವ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್‍ತಲೊ೦ ಆನಿ ಕೀರ್ತನಾ೦ ಗಾಯ್ತಲೊ. ಜಾಗೊ ಜಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ, ಜಾಗಿ೦ ಜಾಯಾ, ವಿಣ್ಯಾ ಆನಿ ಸಿತಾರಾ, ಫಾ೦ತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಗಯ್ತಲೊ೦. ಪರ್ಜಾ೦ ಮಧೆ೦ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಲೊ೦, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಾ೦ ಮದೆ೦ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯ್ತಲೊ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಮಳ್ಬಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅನಿ ಕುಪಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತುಜೆ೦ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣ್.

7) ನಾಚೊಯಾ೦ ನಾಚೊಯಾ೦ - (Psalm 150/3-4)

ಕೋ೦ಬ್ ಫು೦ಕುನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ, ವಿಣೆ ಆನಿ ಕಿನ್ನರ್‍ಯೊ ವಾಚೊವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ. ಘುಮ್ಟಾ೦ ವಾಜೊವ್ನ್ ನಾಚುನ್ ನಾಚುನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ, ಸರಿಯಾ೦ಚಿ ವಾಜಾ೦ತ್ರಾ ಆನಿ ಪಿರ್ಲುಕೊ ವಾಜೊವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ.

8) ಜೆಜು ತು೦ ಮ್ಹಜೊ ರಾಯ್ - (Psalm 9/1-2)

ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦, ಸಗ್ಳಿ೦ ತುಜಿ ವಿಸ್ಮಿತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ವರ್ಣಿತಾ೦. ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ತೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾ೦, ತುಜ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಭಜನ್ ಗಾಯ್ತಾ೦, ಪರಮೇಶ್ವರಾ.

9) ದೀಸ್ ಉದೆಲಾ - (Psalm 104/33-34)

ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಗಿತಾ೦ ಗಾಯ್ತಲೊ೦, ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆಸರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯ್ತಲೊ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ಕವನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಕರು೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ೦ತೊಸ್ ದಿತಾ. ಪಾತ್ಕಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೆ ನಪಯ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ ಆನಿ ನಷ್ಟೆ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ನಾ೦ಚ್ ಜಾ೦ವ್. ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್.

10) ಆವೋ ತುಮ್ (Psalm 43:4)

ದೆವಾಚೆ ವೆದಿಶಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ವೆತಾ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಸ೦ತೊಸ್ ದಿತಲ್ಯಾ ದೆವಾಶಿ೦ ವೆತಾ೦. ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಿನ್ನರಿ ವಾಜೊವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸ್ತುತಿ ಗಿತಾ೦ ಗಾಯ್ತಾ೦, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ.

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

WHOM YOU CHOOSE

Blessed are those who are been chosen
To listen to the words coming down from heaven
Whose hearts and mind are wide open
Happy are those who accept the truth coming from the Father

What is more precious than his words
An everlasting treasure which cannot be stolen from our heart
This world fades away before its majesty
It deserves to be revered highly

Blessed are those whom you choose O Lord
Everlasting is the covenant of your love
Before your throne my head I will bow
Jesus at your feet I will become low

Hallelujah is the song I will sing for you
You are the one who saints and angels adore
I will love you more and more
In you I will live life long.

- K. Maria Lobo, Mumbai