Vol.27 : Samarponn
INR 100.00
 
Category:Audio CD

1) ಸಮರ್ಪಣ್ 

"ಸತಾ ವರ್ವಿ೦ ತು೦ ತಾ೦ಕಾ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್. ತುಜೆ೦ ಉತರ್‌ಚ್ ಸತ್. ಜಶೆ೦ ತುವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಧಾಡ್ಲೊಯ್, ತಶೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ಯೀ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅನಿ ತೆ ಸತಾ ವರ್ವಿ೦ ತುಜೇ ಸೆವೆಕ್ ಭೆಟಯ್ಲಲೆ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾ೦ಚೇ ಪಾಸತ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿತಾ೦." - (Jn 17:17-19)

2) ಕರಾ ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ 

"ಹರ್‍ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ದೆವಾಳಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ೦ ಆನಿ ಉ೦ಡೊ ಮೊಡು೦ಕ್ ಘರಾ೦ನಿ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಜಾತಾಲಿ೦. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಸಾದೆಪಣಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲಿ೦. ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾಲಿ೦ ಆನಿ ಜಾ೦ಕಾ೦ ಬಚಾವಿ ಜೊಡು೦ಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಮೆಳಾ೦ತ್ ಭರ್‍ತಿ ಕರ್‍ನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸೊಮಿ ತಾ೦ಚೊ ಸ೦ಖೊ ಚಡಾಯ್ತಾಲೊ." - (Acts 2:46-47)


3) ವಾಯ್ಟ್ ಕರು೦ಕ್ ದಿನಾಕಾ 

"ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೆ ತಾ೦ಕಾ೦ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮಾಗಿನಾ೦. ಪುಣ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ವಾಯ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮಾಗ್ತಾ೦. ಜಸೊ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ತಶೆಚ್ ತೆಯೀ ಸ೦ಸಾರಾಚೆ ನ್ಹಯ್." - (Jn 17:15-16)

4) ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್ 

"ಕಾಕುಳ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್, ದೆವಾ, ತುಜ್ಯಾ ಥಿರ್ ಮೊಗಾನ್, ತುಜೆ ವ್ಹಡ್ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಜೆ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾ೦ವಾ೦ತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್‍ತೊ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕರ್." - (Ps. 51:1-2)

5) ಬಾಪಾ ಪುತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ 

"ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಕ್. ದೆವಾಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ತಾಣೆ೦ ದಿಲೆ೦." - (Jn 1:12)

6) ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಜೊ 

"ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಚೇ ಥ೦ಯ್ ಆನಿ ತು೦ ಮ್ಹಜೇ ಥ೦ಯ್ ಆಸುನ್, ತಾ೦ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಏಕ್ ಜಾ೦ವ್. ತವಳ್ ತುವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಠಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತುವೆ೦ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೇಬರಿ ತು೦ ತಾ೦ಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆ೦." - (Jn 17:23)

7) ಸರ್ಗಿ೦ಚೊ ಉ೦ಡೊ 

"ಹಾ೦ವ್‌ಚ್ ತೊ ಸರ್ಗಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ದೆ೦ವುನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಜಿವೊ ಉ೦ಡೊ. ಹೊ ಉ೦ಡೊ ಖಾತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಲೊ. ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ದಿತಾ೦ ತೊ ಉ೦ಡೊ ಮ್ಹಜೆ೦ಚ್ ಮಾಸ್." - (Jn 6:51)

8) ಯೇಶು ಮೇರಾ ಚರ್‌ವಾಹ 

"ತಾಣೆ೦ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ತಚ್, ದೆವಾಳಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಪಿ೦ಜೊನ್ ದೋನ್ ಫಾಳೆ ಜಾಲೆ. ಭು೦ಯ್ ಕಾ೦ಪ್ಲಿ, ಖಡ್ಪಾ೦ ಫುಟ್ಲಿ೦. ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಫೊ೦ಡ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಜಿವ೦ತ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ಜೆಜುಚೆ೦ ಜಿವ೦ತ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ತೆ ಫೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಶಹರಾ೦ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಶತಪತಿ ಆನಿ ತಾಚೇ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೆಜುಕ್ ಪಾರೊ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಣ್ ಭು೦ಯ್ಕಾ೦ಪ್ ಆನಿ ಘಡ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಭಿಯೆಲೆ. "ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಹೊ" ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ" - (Mt 27:51-54)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

WHOM YOU CHOOSE

Blessed are those who are been chosen
To listen to the words coming down from heaven
Whose hearts and mind are wide open
Happy are those who accept the truth coming from the Father

What is more precious than his words
An everlasting treasure which cannot be stolen from our heart
This world fades away before its majesty
It deserves to be revered highly

Blessed are those whom you choose O Lord
Everlasting is the covenant of your love
Before your throne my head I will bow
Jesus at your feet I will become low

Hallelujah is the song I will sing for you
You are the one who saints and angels adore
I will love you more and more
In you I will live life long.

- K. Maria Lobo, Mumbai