Vol.24 : Besanv Devachen
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1) ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆ೦ 

ಅಸಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಿರಾಶಿ ಕರಿನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ೦ ಧಾರಾಳ್ ವೊತ್ಲಾ - (ರೊಮಾಗಾರಾ೦ಕ್ 5/5)

2) ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ 

ತು೦ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯೊ ತುಕಾ ಬುಡೊ೦ವ್ಚ್ಯೊ ನಾ೦ತ್, ಉಜ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ತು೦ ಚಲ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಲಾಸೊನ್ ವೆಚೊ ನಾ೦ಯ್, ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ತುಜೆ೦ ಭಸ್ಮ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾ೦ತ್. - (ಇಸಾಯಿಯಾ. 43/2)


3) ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲಾ

ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಧರ್‍ಣಿಚೆ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ತಾಚಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುಡಾ೦ನಿ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಪು೦ಕ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕ್ ಜಿವೊ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾಲೊ - (ಉತ್ಪತ್ತಿ. 2/7)

4) ಯೆಯಾ ತುಮಿ

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: ಯೆಯಾ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ೦ನೋ, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ೦ಭಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲಾ೦ ತೆ೦ ರಾಜ್ಯ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ದಾಯ್ಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಯಾ - (ಮಾತೆವ್. 25/34)

5) ಜೆಜು ಪೂತ್

ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾ೦ಕಾ೦ ವಿಚಾರಿ: ಪೂಣ್ ತುಮಿ, ಹಾ೦ವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಸಿಮಾ೦ವ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ತು೦ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ - (ಮಾತೆವ್. 16/15-16)

6) ಸಕ್ಡಾ೦ ಜೆಜುಕ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಉಜ್ವಾಡ್ಚೇ ಆಧಿ೦ಚ್ಚ್, ಜೆಜು ಉಠ್ಲೊ ಅನಿ ಜಣ್ ನಾತಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸುರೆ ಸುವಾತೆರ್ ವಚುನ್, ಥ೦ಯ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಣೆ೦ ಸಿಮಾ೦ವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ತುಕಾ ಸೊಧ್ತಾತ್ - (ಮಾರ್ಕ್. 1/35-37)

7) ಯೆಯಾ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ 

ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಥ೦ಯ್ ಹಾ೦ಗಾ ವಚುನ್, ತೊ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಕ್, ತಾ೦ಚಾ ಹಾ೦ತುಳ್ನಾ ಸಮೇತ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜ೦ಯ್ಸರ್ ತೊ ಗೆಲೊ, ಹಳ್ಳ್ಯಾ೦ನಿ ಜಾ೦ವ್, ಶಹರಾ೦ನಿ ವಾ ಶೆತಾ೦ಭಾಟಾ೦ನಿ ಜಾ೦ವ್, ಥ೦ಯ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಕ್, ವಾಟೇ ಸಾಲಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾಲಿ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗ್ ವಸ್ತುರಾಚೇ ದೆಗೇಕ್ ಪುಣ್‌ಯೀ ಹಾತ್ ಲಾ೦ವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿ೦ ಪರಾತ್ತಾಲಿ೦; ಆನಿ ಆಪಡ್ಲಲಿ೦ ತಿ೦ ಬರಿ೦ ಜಾತಾಲಿ೦ - (ಮಾರ್ಕ್. 6/55-56)

8) ಹಾ೦ವೆ೦ ರಾ೦ವ್ಚೊ 

ಜ೦ಯ್ ಸ೦ಪತ್ತಿ ವಾಡ್ತಾ, ಥ೦ಯ್ ತಿ ಗ್ರಾಶಿತೆಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಸ೦ಖ್ಯಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ, ತಿ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ ಶಿವಾಯ್, ತಿಚೆ ವರ್ವಿ೦ ತಿಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ? ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಉಣೆ೦ ಜೆ೦ವ್ ವಾ ಚಡ್ ಜೆ೦ವ್, ತೊ ಸುಶೆಗಾದ್ ನಿದ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ನಿದೊ೦ಕ್ ದಿನಾ - (ಉಪದೇಶಕ್ 5/10)

9) ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್

ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ತಾಣೆ೦ ಅಮ್ಕಾ೦ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾತ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಸರಿ ಆಮ್ಚೇ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ೦ಚೆ೦ ಲೇಖ್‌ಪತ್ರ್ ತಾಣೆ೦ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆ೦ - (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗಾರಾ೦ಕ್. 2/14)

10) ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ 

ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲಲಿ೦ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾ೦ ಪಿಶಿ೦. ದಿಸ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಸ್ತು ಉದೆಶಿ೦ ಜೊ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತಿ ಸಕ್ಲಿ೦ ನಾ೦ತ್, ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಕ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಘಡ್ಣಾರಾಕ್ ತಿ೦ ಒಳ್ಕು೦ಕ್ ನಾ೦ತ್ - (ಜಾಣ್ಯಾಯ್. 13/1)

 

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

WHOM YOU CHOOSE

Blessed are those who are been chosen
To listen to the words coming down from heaven
Whose hearts and mind are wide open
Happy are those who accept the truth coming from the Father

What is more precious than his words
An everlasting treasure which cannot be stolen from our heart
This world fades away before its majesty
It deserves to be revered highly

Blessed are those whom you choose O Lord
Everlasting is the covenant of your love
Before your throne my head I will bow
Jesus at your feet I will become low

Hallelujah is the song I will sing for you
You are the one who saints and angels adore
I will love you more and more
In you I will live life long.

- K. Maria Lobo, Mumbai