Vol.23 : Jezu Mhozo Adhar
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1) ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್ 

"ಪರ್ವತಾ೦ಚೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್‍ತಾ೦: ಖ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್? ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್, ತಾಣೆ೦ ರಚ್ಲಾ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸ೦ಸಾರ್." - (Psalm. 121/1-2)

2) ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ ದೆವಾಚೆರ್ 

"ತುಮಿ ಕಳ್ವಳ್ಚಿ೦ ನ್ಹಯ್, ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಾ; ಮ್ಹಜೆರ್‌ಯೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಾ" - (Jn. 14/1)


3) ಜೆಜು ಮೋಗ್ ತುಜೊ

"ಮ್ಹಜೆ೦ ಅ೦ತರ೦ಗ್ ತುವೆ೦ ಘಡ್ಲಾ೦ಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ಚೆ ಉದರಿ೦ ತುವೆ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಣ್ಲಾಯ್. ತುವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಭುತ್ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ರಚ್ಲೊಯ್, ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ವಿಸ್ಮಿತ್ ತುಜಿ೦ ಕೃತ್ಯಾ೦, ಹೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಖರೆ೦ಚ್ ಜಾಣಾ೦." - (Psalm. 139/13 & 14)

4) ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ 

"ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಲೊ೦, ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಲೊ೦. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾ೦, ಆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಆಸಾ೦, ತಾಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾ೦ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ೦. ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್‍ತಾ೦, ಮ್ಹಜೆ೦ ತಾರಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತಾ೦." - (Psalm. 91/14-16)

5) ಜೆಜು ಆಪಯ್ತಾ

"ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿ೦ ಸಮೆಸ್ತ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾ೦ನೋ ಆನಿ ವಜನ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಲ್ಯಾ೦ನೋ, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿಶೆವ್ ದಿತಲೊ೦." - Mt. 11/28

6) ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಹಿ೦ಡಾ 

"ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಹಿ೦ಡಾ, ತು೦ ಕಾ೦ಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ರಾಜ್ಯ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ಲಾ೦. ತುಮ್ಚೆ೦ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ದುಡು ದಾನ್‌ಧರ್ಮ್ ಕರಾ. ಪರ್ನ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ೦ಜನಾತ್ ತಸಲ್ಯೊ ಚಿರಿಯೋ ಕರಾ; ಸರ್ಗಿ೦ ಸರನಾ ತಸಲೆ೦ ದಿರ್ವೆ೦ ಪು೦ಜಾಯಾ. ಥ೦ಯ್ ಚೋರ್ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇನಾ, ಸಾಣಸ್ ಕಾ೦ತೊವ್ನ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರಿನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ೦ಯ್ ತುಜೆ೦ ದಿರ್ವೆ೦ ಆಸಾ, ಥ೦ಯ್ ತುಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಲೆ೦."- (Lk. 12/32)

 7) ಧಾ೦ವೊನ್ ಯೆಯಾರೆ 

"ದೆವಾಚೊ ಪ್ರೇರಕ್ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್. ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಬ೦ದೆ೦ತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ, ಕುರ್ಡ್ಯಾ೦ಕ್ ದೀಷ್ಟ್, ದಣ್ಸತಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಭಾಸಾ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ದಯಾಮಾಯಾ ದಾಖೊ೦ವ್ಚೆ೦ ವರಸ್ ಪಾಚಾರು೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ."- (Lk. 4/18-19)

8) ಜೆಜು ಆಜಾಪಾ೦ಚೊ ದೇವ್ 

"ಸಾ೦ಜ್ ಜಾತಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾ೦ಕ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಚೇ ಸರ್ಶಿ೦ ಹಾಡ್ಲಿ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ತಾಣೆ೦ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾ೦ಕ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಸಕ್ಟಾ೦ಕ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲಿ೦. ಅಶೆ೦ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೆ೦ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦: ಆಮ್ಚೆ ರೋಗ್ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಿಡಾಶಿಡಾ ತಾಣೆ೦ ವ್ಹಾವಯ್ಲಿ."- (Mt. 8/16-17)

9) ಮ್ಹಜಾ ಜೆಜು ಬರಿ 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಸವೆ೦ ಸರ್ವ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕ್ತಾ೦."- (Phil. 4/13)

10) ಸತೆವ೦ತ್, ಭಳ್ವ೦ತ್ 

"ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಆಸಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಸೊಮಿ, ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಎಕ್‌ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್; ಎಕ್‌ಚ್ ದೇವ್: ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ಚೊ ಬಾಪ್, ಸಕ್ಟಾ೦ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ವರ್ತೊ, ತೊ ಸರ್ವಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ವಾವುರ್‍ತಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಜಿಯೆತಾ."- (Eph. 4/5-6)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

GOD MY PROVIDER

Never in your life you will be lonely.
When you have Jesus with thee,
You will never ever fall weak,
Solely upon him when you lean.

In sorrow you will suffer no pain,
Because with you your comforter is always there,
Where Jesus has established his throne,
There is peace and joy in abound.

Always rejoice in the Lord ,
Because faithful is your God.
He will never fail you, in your times of hard.
You will never hide in shame because of your faults.

He lifts up those who trust in him.
Jesus wants us to surrender and stand still.
Than he will carry our burden and give us relief.
He will fight for us and we will never fall in defeat.

- K. Maria Lobo, Mumbai