Vol.22 : Xanti Dita Jezu
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1. ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಯಾರ್  

"ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್ ಅತಿ ಉನ್ನತಿ೦ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ೦ಕ್ ಸ೦ಸಾರಿ೦" - (Lk. 2/14)

2. ಶಾ೦ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಸವೆ೦

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಶಾ೦ತಿ ತುಮ್ಕಾ೦! ಜಶೆ೦ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಧಾಡ್ತಾ೦". ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ೦ ತಾ೦ಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಅನಿ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್" - (Jn. 20/21-22)


3. ಕಿತ್ಲಿ೦ ಸೊಭಿತ್ ಪಾವ್ಲಾ೦

"ಪರ್ವತಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಸೊಭಿತ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ತಿ೦, ಸ೦ತೊಸಾಚೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ದುತಾಚಿ೦! ತೊ ಶಾ೦ತಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾ, ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಸೊಡ್ವಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಜೊ ದೇವ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಆಯ್ಕ್, ತುಜೆ ರಾಕ್ಣೆ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್‍ತಾತ್, ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆತಾತ್." - (Is. 52/7-8)

4. ಶಾ೦ತಿ ಶಾ೦ತಿ ಶಾ೦ತಿ

ತವಳ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ದೇವ್ ಸೈತಾನಾಕ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಥಳಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮಸ್ತಿತಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆ೦ ಆಸು೦ - (Rom 16/20)

5. ಸೊಮ್ಯಾ ಸವೆ೦ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್

ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣೆಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಘಾಲ್ತಲೊ೦. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಾ೦ತಿ, ಶಾ೦ತಿ! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಬರಿ೦ ಕರ್‍ತಲೊ೦ - (Is. 57/19)

6. ಶಾ೦ತಿ ದಾತಾರಾಕ್

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ೦ಚ್ ಅಶೆ೦ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: "ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದೆಖು೦ಕ್ ನಾ, ಕಾನಾ೦ನಿ ಆಯ್ಕು೦ಕ್ ನಾ, ಮನ್ಶಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ರಿಗು೦ಕ್ ನಾ, ಕಿತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಕ್" - (1 cor 2/9)

7. ಹೆಣೆ೦ ತೆಣೆ೦ ಸೊದ್ಲೆ೦

"ಮ್ಹಜೇ ಥ೦ಯ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ತಲಿಚ್. ಪುಣ್ ಧೈರ್ ಘೆಯಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲಾ೦." - (Jn. 16/33)

8. ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರಾರ್

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾ೦ಚ್ ಧೆಡಿಯೋ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ 'ಸಾಯ್ಬಾ, ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಮ್ಕಾ೦ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್' ಮ್ಹಣು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ೦ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ : 'ನಾ, ಜಾಯ್ನಾ, ತುಮಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦'. ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ತಿ ಘಡಿ ಖ೦ಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್ - (Mt. 25/11-13) 

9. ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಸರೋವರಾಚೇ ಪಲ್ತಡಿ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಶೆ೦ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆ. ಮುಖಾರ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಜೆಜುಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರೋವರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಝಡ್‌ವಾರೆ೦ ಮಾರು೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦. ದೊಣಿ ಭಿತರ್ ಉದಕ್ ಭರೊನ್, ತೆ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಪಾಯಾ೦ತ್ ಪಡ್ಲೆ. ಶಿಸ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಗೊವ್ನ್, "ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಮೆಸ್ತ್ರಿ! ಆಮಿ ಬುಡ್ತಾ೦ವ್! ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ". ಜೆಜುನ್ ಉಠೊನ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಆನಿ ಉಚಾ೦ಬಳ್ ಲ್ಹಾರಾ೦ಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆ೦. ತೆದ್ವಾ೦ ವಾರೆ೦ವಾದಳ್ ರಾವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಾ೦ತ್ ಜಾಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಶಿಸಾ೦ಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦: "ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್?" ಶಿಸ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ತಶೆ ಆಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ: "ಹೊ ತರ್ ಕೊಣ್ ಜಾಯ್ತ್? ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾರಾ೦ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ೦ ತಾಕಾ ಖಾಲ್ ಜಾತಾತ್!" - (Lk. 8/22-25)

10. ಶಾಲೊಮ್

ಶೆಕಿ೦ ಭಾವಾ೦-ಭಯ್ಣಿ೦ನೋ, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦, ಸ೦ಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ವಾವುರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಯಾ. ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಜಾಯಾ; ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧಾ. ತವಳ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆ೦ ಆಸ್ತಲೊ - (2 Cor 13;11)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

WHOM YOU CHOOSE

Blessed are those who are been chosen
To listen to the words coming down from heaven
Whose hearts and mind are wide open
Happy are those who accept the truth coming from the Father

What is more precious than his words
An everlasting treasure which cannot be stolen from our heart
This world fades away before its majesty
It deserves to be revered highly

Blessed are those whom you choose O Lord
Everlasting is the covenant of your love
Before your throne my head I will bow
Jesus at your feet I will become low

Hallelujah is the song I will sing for you
You are the one who saints and angels adore
I will love you more and more
In you I will live life long.

- K. Maria Lobo, Mumbai