Vol.19 : Jezu Mhozo Dev
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1) ಜೆಜುಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ 

"ಜೆಜುಚ್ ಸೊಮಿ" ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಒ೦ಠಾ೦ನಿ ತುಣ್ಪರ್ಗಟ್ ಉಚಾರ್‍ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಉಠಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಸತ್ಮಾನ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.- (Rom 10:19)

2) ಸ೦ತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಖುರ್ 

ಜಶೆ೦ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾ೦ತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ, ತಶೆ೦ ಮನ್ಯಾಪುತಾಕ್ ಊ೦ಚ್ ಉಬಾರು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಲೆ೦ - (Jn 3:14-15)


3) ಗೊಡ್ ಗೊಡ್ ಉತ್ರಾನಿ೦ 

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ೦ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: "ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ತೊ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲೊ೦ವ್" - (1 Cor 1:31)

4) ಖೈ೦ಸರ್ ದೋಗ್ ವ ತೇಗ್ 

"ಜ೦ಯ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಮ್ಹಜೇ ನಾ೦ವಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಥ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦ ತಾ೦ಚೇ ಮಧ್ಗತ್" - (Mt 18:20)

5) ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ಸೊಮಿ ದೆಕುನ್ 

ಜೆಜು ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚೇಲಾಗಿ೦ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್; ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾ ತೊ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಚಲ್ಚೊನಾ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ತಲೊ" - (Jn 8:12)

6) ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ೦ ಘರ್ 

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "'ಮ್ಹಜೆ೦ ಘರ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾ೦ಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ೦ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಲೆ' ಅಶೆ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ೦ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಪುಣ್ ತುಮಿ ತೆ೦ ಕೆಲಾ೦ ಚೊರಾ೦ಚೆ೦ ಭು೦ಯಾರ್!" - (Mk 11:17)

7) ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ಸೊಮಿ 

ತವಳ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ!" ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆ೦: "ತುವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್? ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಸತ್ಮಾನ್ತಾತ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗಿ!" - (Jn 20:28-29)

8) ಮ್ಹಜೊ ಜೆಜು 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ೦ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಫರ್ಮಾಯ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತುಮಿ ಕರ್‍ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾತಲ್ಯಾತ್ - (Jn 15:13-14)

9) ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ೦ 

ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಸ್ರೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬಳ್, ಕಷ್ಟಾ೦ ಆಕಾ೦ತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಧಾರ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ ತಯಾರ್ - (Ps. 46:1)

10) ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ 
ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೇಲಾಗಿ೦ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾ೦ನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತಾಚೆರ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಚೆ೦ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಡ್ತಲೆ೦" - (Mk 16:15-16)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

GOD MY PROVIDER

Never in your life you will be lonely.
When you have Jesus with thee,
You will never ever fall weak,
Solely upon him when you lean.

In sorrow you will suffer no pain,
Because with you your comforter is always there,
Where Jesus has established his throne,
There is peace and joy in abound.

Always rejoice in the Lord ,
Because faithful is your God.
He will never fail you, in your times of hard.
You will never hide in shame because of your faults.

He lifts up those who trust in him.
Jesus wants us to surrender and stand still.
Than he will carry our burden and give us relief.
He will fight for us and we will never fall in defeat.

- K. Maria Lobo, Mumbai