Vol.18 : Mhonva Poros Godd
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1. ಮೊ೦ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಗೋಡ್  

ತುಜಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಬೆಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮಧುರ್, ಮ್ಹಜಾ ತೊ೦ಡಾಕ್ ಮೊ೦ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗೋಡ್  (Ps. 119/103)

2. ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ಪಯ್ಲೆ೦ 

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿ೦ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ಲೊ; ಸಬ್ದ್ ದೆವಾ ಸವೆ೦ ಆಸ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿ೦ಚ್ ತೊ ದೆವಾ ಸವೆ೦ ಆಸ್ಲೊ (Jn. 1/1-2)

3. ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಲೊ  

ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಜಿಯೆಲೊ. ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಭರ್‍ಲಲಿ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಿ; ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಹಜಲ್ಲಿ. (Jn. 1/14)


4. ಸ೦ಸಾರಾಚೆ೦ ರಚನ್  

ಆರ೦ಭಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಆನಿ ರಿತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆದಿ ಸಾಗೊರಾಚೆರ್ ಅ೦ಧ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ವಾರೆ೦ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಮರ್‍ತಾಲೆ೦. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾ೦ವ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ. (Gen. 1/1-3)

5. ಆದಿ೦ ಮಾಗಾ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೆಗಾ 

ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಜಿವೆ೦ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ತೆ೦ ಖರೆ೦. ಪಾಜಲ್ಲೇ ದೋನ್ ಧಾರಿ೦ಚೇ ತಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾತ್ರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಸಲೆ೦; ಪ್ರಾಣ್ ಅನಿ ಅತ್ಮೊ, ಸ೦ದ್ ಅನಿ ಹಾಡಾ೦ಚೊ ಸಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಕರ್‍ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ವಿಧು೦ಕ್ ತಾಕಾ ಸಕತ್ ಆಸಾ; ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ಲೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ತೆ೦ ಪಾರ್ಕಿತಾ. (Heb. 4/12)

6. ಆಯ್ಕ್ ತು೦ ಬಾಪಾಕ್  

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ತಾ೦ಚೆರ್ ದಾ೦ಪಾಣ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಕುಪಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ: ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಪೂತ್, ತಾಕಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾ  (Mk. 9/7)

7. ಉತಾರ್ ತುಜೆ೦ ಸೊಮಿಯಾ೦ 

ತುಜೆ೦ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾವ್ಲಾ೦ಕ್ ದಿವೊ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಜಾ ವಾಟೆಚೊ (Ps. 119/105)

8. ದಾ೦ವೊನ್ ಯೆಯಾತ್  

ಪರ್ವತಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಸೊಭಿತ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ತಿ೦, ಸ೦ತೊಸಾಚೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ದುತಾಚಿ೦! ತೊ ಶಾ೦ತಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾ, ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಸೊಡ್ವಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ; ತುಜೊ ದೇವ್ ರಾಜ್ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. (Is. 52/7)

9. ಉತಾರ್ ದಿತಾ 

ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ನಿರ್ದೊಶ್ ಕಶಿ ಸಾ೦ಬಾಳಿತ್? ತುಜಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್. ತುಜೆರ್ ಪಾತಾಕ್ ಕರಿನಾ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತುಜೆ೦ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಬಾಳ್ಗುನ್ ದವರ್‍ತಾ೦ (Ps. 119/9-11)

10.  ಉಲೈ ಉಲೈ ಸೊಮಿಯಾ 

ಏಲಿನ್ ಸಾಮುಯೆಲಾಕ್ ಮ್ಹಳೆ೦: ನಿದೊ೦ಕ್ ವಚ್, ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಉಲೊ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿ. 'ಉಲಯ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಸೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾ. (1 Sam 3/9)

 

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER

Oh, Lord! Where the life is taking me I do not know.
Sometimes I doubt, whether I love you or not.
My faith is becoming dull and inside I feel null.
Show me the way out because you are the only one on whom I trust.

Everything seems to be hopeless and this is the end.
The zeal I had for you, I do not know where it have went.
Lord, I do not know how to make the way straight.
You are the Waymaker, make me walk on your footsteps.

You know, my only hearts desire is to love you.
But I always fall away from my commitment and from your word.
Lord Jesus! help me I am weak and poor.
Father God! heal me and make me yours.

Never forsake me, never refuse to help me.
Please Lord, please always keep me in your unity.
All my life I want to learn and live your will.
All my days your my God so I will be still.

- K. Maria Lobo, Mumbai