Vol.17 : Sorgincho Dobozo
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1. ಆರಾಧನ್ ಕರ್‍ತಾ೦ ಬಾಪಾ
ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: "ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್ ಹೊ: 'ಆಯ್ಕ್ ತು೦ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್; ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಧನಿ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೇ ತುಜೇ ಸಕ್ತೆನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತುವೆ೦ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚೊ.'" - ಮಾರ್ಕ್ 12:29-30

2. ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕರು೦ಕ್
"ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾತ್. ತವಳ್ ಹಾ೦ವ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ತಲೊ೦, ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಏಕ್ ಮಜತ್‌ದಾರ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ಹೊ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆ೦ ಸದಾ೦ಕಾಳ್ ರಾವ್ತಲೊ. ತೊಚ್ ತೊ ಸತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ, ಸ೦ಸಾರ್ ತಾಕಾ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆನಾ, ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಯಿನಾ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಥ೦ಯ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ." - ಜುವಾ೦ವ್ 14:15-17


3. ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ
ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತುಜೆ೦ಚ್ ಜಾತಲೆ೦. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್, ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್, ಅರಾಧನ್ ಕರ್; ತಾಚಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ಕರ್' ಅಶೆ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ೦ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ." - ಲೂಕ್ 4:7-8

4. ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಿ, ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ
ತೆದ್ವಾ೦ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಮ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್‍ತಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಬರಿ, ಉಚಾ೦ಬಳ್ ದರ್ಯಾಚೇ ಗಾಜೇಬರಿ ಆನಿ ಭಯ೦ಕರ್ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಬರಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಲೊ; ತೊ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: "ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾನ್, ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ಯಾ೦ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕರ್‍ಯಾ೦, ಆನಿ ತಾಕಾ ಸ್ತುತಿ ದಿವ್ಯಾ೦; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್ಲಾ. ತಾಚಿ ವ್ಹೊಕಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೆಟೊವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ." - ಜುವಾ೦ವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 19:6-7

5. ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀಬ್ ಗಾಯ್ತೆಲಿ
"ಅಶೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ಬಾಗ್ವಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ದಿ೦ಬಿ. ಸರ್ಗಿ೦, ಸ೦ಸಾರಿ೦ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿ೦ ಆನಿ ಪರ್ಗಟಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಜಿಬೆನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ." - ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾ೦ಕ್ ಪತ್ರ್ 2:10-11

6. ಜೀವನ್ ಮ್ಹಜೆ೦
"ಉದಾರ್‍ಪಣಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್, ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ೦ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳಾ೦ ಭೆಟೊ೦ವ್ಕ್ ಹಿಮ್ಟೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ತುಜ್ಯೊ ಭೆಟವ್ಣ್ಯೊ ಕರ್ ಆನಿ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ತುಜೆ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್. ಜಶೆ೦ ಮಹೋನ್ನತಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲಾ೦, ತಶೆ೦ ತು೦ಯ್ ತಾಕಾ ದಿ, ತುಜೆ ತಾ೦ಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಉದಾರ್ ಜಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಲೊ, ಸಾತ್ ವಾ೦ಟ್ಯಾ೦ನಿ ಚಡ್ ತೊ ತುಕಾ ಪಾಟಿ೦ ದಿತಲೊ." - ಸಿರಾಖ್ 35:7-10

7. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್
ಜೆಜು ತಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ನೀಜ್ ತೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦: ಕೊಣ್‌ಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಘರ್‌ದಾರ್, ಭಾವಾ೦ಭಯ್ಣಿ೦ಕ್, ಬಾಯ್ಲೇಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್, ಅವಯ್‌ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾ೦ಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಸೊಡ್ಲಾ೦ ತಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾ೦ನಿ ಚಡ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ೦ತ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಲೆ೦." - ಲೂಕ್ ೧೮:೩೦

8. ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ದಿತಾ೦
ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊಯ್ಜೆಚೆ೦ ಆನಿ ತೇ ಶೆಳಿಯೆಚೆ೦ ಗೀತ್ ಗಾವುನ್ ತಾ೦ಣಿ೦ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾ, ವರ್ತಿ೦ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ತುಜಿ೦ ಕೃತ್ಯಾ೦! ಸರ್ವ್ ಜನಾ೦ಗಾ೦ಚ್ಯಾ ರಾಯಾ, ನಿತಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸತಾಚ್ಯೊ ವಾಟೋ ತುಜ್ಯೋ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಕಾ ಭಿಯೆನಾತ್ಲಲೊ, ವಾ ತುಜ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದೀನಾತ್ಲಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪವಿತ್ರ್; ಸರ್ವ್ ಜನಾ೦ಗಾ೦ ತುಜೇ ಹುಜಿರ್ ಯೆತಲಿ೦ ಅನಿ ತುಕಾ ಆರಾಧನ್ ಸ್ತುತಿ ಕರ್‍ತಲಿ೦. ಕಾರಣ್, ತುಜಿ೦ ನಿತಿಚಿ೦ ಕೃತ್ಯಾ೦ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್." - ಜುವಾ೦ವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 15:3-4

9. ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ
ಆನಿ ಸರ್ಗಿ೦, ಸ೦ಸಾರಿ೦ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿ೦ ಆನಿ ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲಲಿ೦, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಗ್ಳೇ ಸೃಷ್ತೆಚಿ೦ಚ್ ರಚ್ನಾ೦ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಲೆ೦: "ಶಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಶೆಳಿಯೆಕ್ ಜಾ೦ವ್ ಹೊಗ್ಳಪ್, ಮಾನ್, ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್!" -  ಜುವಾ೦ವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 5:13

10. ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ಬಾಪಾ
ತವಳ್ ದೆವಾ ಸಮೊರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೆ; ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆವಾ, ತು೦ ಆದಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಆಸಾಯ್. ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ ಪದ್ವಿ ಹಾತಿ೦ ಘೆವ್ನ್ ತು೦ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ವ್." - ಜುವಾ೦ವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 11:16-17

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER

Oh, Lord! Where the life is taking me I do not know.
Sometimes I doubt, whether I love you or not.
My faith is becoming dull and inside I feel null.
Show me the way out because you are the only one on whom I trust.

Everything seems to be hopeless and this is the end.
The zeal I had for you, I do not know where it have went.
Lord, I do not know how to make the way straight.
You are the Waymaker, make me walk on your footsteps.

You know, my only hearts desire is to love you.
But I always fall away from my commitment and from your word.
Lord Jesus! help me I am weak and poor.
Father God! heal me and make me yours.

Never forsake me, never refuse to help me.
Please Lord, please always keep me in your unity.
All my life I want to learn and live your will.
All my days your my God so I will be still.

- K. Maria Lobo, Mumbai