Vol.16 : Hasun Nachun (Konkani Action Songs)
INR 100.00
 
Category:Audio CD
Manufacturer:
  • Rev. Fr. Jerry Sequeira

1. ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಆಯ್ಲೊ
"ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಚಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲೊ." - 1 ಜುವಾ೦ವ್ 3:8

2. ಜಯ್ತಾಚಿ ವಾಟ್
"ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆ ಸವೆ೦ ಆಸಾ೦, ಘಾಬರ್‍ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊ ದೇವ್. ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮಜತ್ ದಿತಾ೦, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಉಜ್ವಾ ಹಾತಾನ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ೦." - ಇಸಾಯಿಯಾ 41:10


3. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ದಾವಿದಾನ್
"ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ, ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಗೊಫಿಣೆ೦ತ್ ಘಾಲುನ್ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಾರ್‍ಲೊ; ಫಾತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾ೦ತ್ ರೊ೦ಬ್ಲೊ ಅನಿ ತೊ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟಲೊ." - ೧ ಸಾಮುಯೆಲ್ 17:40

4. ಮ್ಹಜೆ ಥೈ೦
"ಮ್ಹಜೇ ಥ೦ಯ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾಧನ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ತಲಿಚ್. ಪುಣ್ ಧೈರ್ ಘೆಯಾ. ಹ೦ವೆ೦ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲಾ೦." - ಜುವಾ೦ವ್ 16:33

5. ಹೆ೦ ಜೀವನ್
"ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾ೦ಚೊ೦ವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ; ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ನಿಜಾಕ್‌ಯೀ ವಾಟಾಯ್ತಾ." - ಮಾತೆವ್ 16:25

6. ಯೆಯಾ ತುಮಿ ಸಗ್ಳಿ೦
"ಊಟ್, ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾ, ತುಜೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಜೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ." - ಇಸಾಯಿಯಾ 60:1

7. ತುಜಿ ಮ್ಹಜಿ ಜೀವನ್ ಗಾಡಿ
ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: " ಹಾ೦ವ್‌ಚ್ ವಾಟ್, ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್. ಮ್ಹಜೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ." - ಜುವಾ೦ವ್ 14:6

8. ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್
"ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಭೊಗು೦, ಸಿಯೊನಾಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಲ್ಲಾಸು೦. ನಾಚುನ್ ತಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರು೦, ಘುಮ್ಟಾ೦ ಆನಿ ವಿಣೆ ವಾಜೊವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರು೦." ಕೀರ್ತನಾ೦ 149:2-3

9. ಕೋಣ್‌ಗಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್
"ಪಳೆ, ದಾರಾರ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾ ಉಬೊ ಆಸಾ೦. ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್‍ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ತಲೊ೦ ಆನಿ ತಾಚೇ ಸವೆ೦ ಜೆವ್ತಲೊ೦; ತೊಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಸವೆ೦ ಜೆವ್ತಲೊ." - ಜುವಾ೦ವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 3:20

10. ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ
"ಸಗ್ಳೊ ತುಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಸೊಡಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ." - ಪೆದ್ರುಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ ಪತ್ರ್ 5:7

11. ಮ್ಹಜೆ ಸವೆ೦ ಜೆಜು
"ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ನ್ಯಾ ಪಾಳು೦ಕ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಶಿಕಯಾ. ಆನಿ ಹಾ೦ವ್, ಸದಾ೦ಕಾಲ್, ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ." - ಮಾತೆವ್ 28:20

12. ಕರ್‍ಯಾ೦ ದಭಾಜೊ
"ದೆವಾಕ್ ಜಯ್‌ಕಾರ್ ಕರ್, ಸಗ್ಳೆ ಪೃಥ್ವೆ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಕಿರ್ತನಾ೦ ಗಾಯಾ, ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಮಹಿಮಾ ದಿಯಾ." - ಕೀರ್ತನಾ೦ 66:1-2

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER

Oh, Lord! Where the life is taking me I do not know.
Sometimes I doubt, whether I love you or not.
My faith is becoming dull and inside I feel null.
Show me the way out because you are the only one on whom I trust.

Everything seems to be hopeless and this is the end.
The zeal I had for you, I do not know where it have went.
Lord, I do not know how to make the way straight.
You are the Waymaker, make me walk on your footsteps.

You know, my only hearts desire is to love you.
But I always fall away from my commitment and from your word.
Lord Jesus! help me I am weak and poor.
Father God! heal me and make me yours.

Never forsake me, never refuse to help me.
Please Lord, please always keep me in your unity.
All my life I want to learn and live your will.
All my days your my God so I will be still.

- K. Maria Lobo, Mumbai