PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಒಫ್‌ಲೈನ್ ವಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ತಿ ಖುನ್!

 

ಸಾಂಗ್ಶಿ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಧಯ್ರಾನ್
ಕುಡಿಚೊ ಜೀವ್
ವಾ ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್
ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್

ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧಯ್ರಾನ್
ಮತಿಂತ್ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷ್ ದವರ್‍ನ್
ವಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್
ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್?

ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ಕರ್‍ಶಿ ತರ್
ತ್ಯಾ ನಿತಿಸಭೆ ಮುಕಾರ್
ಆಸ್ತಲೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜೊ ಭಾವ್?

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ಕರ್‍ಶಿ ತರ್
ತ್ಯಾಚ್ ನಿತಿಸಭೆ ಮುಕಾರ್
ಆಸ್ತಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜಿ ಭಯ್ಣ್?

ಜಿತ್ಲಿ ತಿ ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಗಂಭೀರ್
ತಿತ್ಲಿ ತಿ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಗಂಭೀರ್
ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ ವಾ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಖುನ್ ತಿ ಖುನ್!!

 

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHO IS ONLINE

We have 152 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri Mar 24 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat Mar 25 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri Mar 31 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Apr 09 @ 5:30PM - Thu Apr 13 @ 2:00PM

ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್

 

ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್
ಆನಿ ನವೊ ಉಪದೆಸ್
ಎಕಾ ದೆವಾಚೆಚ್
ಆದೇಶ್ ದೋನ್

ಪಯ್ಲೊ ಆಸುನ್
ನವೊ ನಾ ತರ್
ಮನ್ಶಾ ವ್ಯರ್ಥ್
ಮೀಸ್ ವಾ ತೇರ್ಸ್!

ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್
ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್
ಎಕಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಚ್
ಶೆಗುಣ್ ದೋನ್

ದೆವಾಚೊ ಆಸುನ್
ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ನಾ ತರ್
ಮನ್ಶಾ ವ್ಯರ್ಥ್
ರಜಾರ್ ವಾ ರೆತಿರ್!

ದೆವಾಸ್ಪಣ್
ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್
ಎಕಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿಂಚ್
ಫಳಾಂ ದೋನ್

ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಆಸುನ್
ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾ ತರ್
ಮನ್ಶಾ ವ್ಯರ್ಥ್
ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮುನ್!!

 

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್