Choose Category        


ProductNameParametersDescriptionPrice
DVD.68 : Amchim Dhukam Pusta
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Bible says “God has kept count of my tossing’s and put my tears in his bottle, and every drop of my tear is in his record” (Ps. 56:8). God truly wipes the tears of his children. So don’t loose heart, run to him and he will embrace you.

"ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ತು೦ವೆ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾಯ್; ಮ್ಹಜಿ೦ ದು:ಖಾ೦ ತುಜೆ ಶಿಸ್ಲೆ೦ತ್ ಭರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ೦ಯ್" (ಕಿರ್ತನ್. 56:8)

INR 150.00 
DVD.69 : Xekim Taka Bood Ailim
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

How long Lord, have I to wait, why you do not answer my prayer? This may be your sigh and cry. But God allows things to happen, so that he may prove that his plans are true. Good to be a prodigal son, to experience his Fatherly Love.

"ಶೆಕಿ೦ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾ೦ಬಾಳಾಚೆ ಮನಿಸ್ ದಾದೊಶಿ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾ ಭುಕೆನ್ ಮರ್‍ತಾ೦" (ಲೂಕ್. 15:17)

INR 150.00 
DVD.70 : Devak Manounchem Kora
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Word of God is bread of Life. Word becomes flesh in every Eucharistic celebration. If you do not believe watch this DVD and experience it for yourself.

ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉ೦ಡೊ. "ಹಾ೦ವ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉ೦ಡೊ, ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾ ತೊ ಕೆದಿ೦ಕ್‌ಚ್ ಭುಕೆ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ತೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ತಾನೆ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦" (ಜುವಾ೦ಚ್. 6:35)

INR 150.00 
DVD.71 : Devachem Ievzonn
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Many times, we plan and when our plans are not realized, we blame God. But God says “your thoughts are not my thoughts, your plans are not my plans” Is. 55:8. So, to know God’s plans for you, listen to his word.

"ಮ್ಹಜಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ತುಮ್ಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ೦ಯ್, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್" (ಇಸಾಯಿಯಾ. 55:8)

INR 150.00 
DVD.72 : Kapatponn
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Often we say one thing and do something else. Like hypocrites we live and cheat others. God wants us to be truthful and faithful to his teachings. Are you a hypocrite? Find out for yourself.

"ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಧಾ೦ಪುನ್ ಆಸಾ, ತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆ೦" (ಲೂಕ್. 12:2)

INR 150.00 
DVD.73 : Zhoddti Korinaka
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Judge not and you will  not be judged, condemn not, you will not be condemned” Mt. 7:1. We often fail to see the log in our eyes and try to remove the speck from our neighbour’s eyes. Self judgment is the right judgment.

"ಹೆರಾ೦ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ವಸನಾಕಾತ್; ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚಿ೦ಯೀ ಝಡ್ತಿ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ನಾ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೇ ಪರಿ೦ ತುಮಿ ಹೆರಾ೦ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್‍ತಾತ್, ತೆ ಪರಿ೦ ತುಮ್ಚಿಯೀ ಝಡ್ತಿ ದೇವ್ ಕರ್ತಾಲೊ" (ಮಾತೆವ್. 7:1-2)

INR 150.00 
DVD.74 : Dudwacho Mog
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Love of money is the root cause of all evil” (1 Tim 6:10). People who have gone after money have never lived happily. The parable of the rich fool is the proof for this reality.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಮೋಗ್‌ಚ್ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಚೆ ಮೂಳ್, ಹಿ ಆಶಾ ಧರ್‍ಲಲೆ ಥೊಡೆ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ವಾಟೇ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾ೦ ದು:ಖಾನಿ ತಾಣಿ ಶಿ೦ದುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ೦ತ್" (1 ತಿಮೊತಿ 6:10)

INR 150.00 
DVD.75 : Murti Puza
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

No idol is God, and worship of any idol or image or statue is not worship of God. “Worship God in Spirit and Truth” (Jn. 4:24). “Those who worship idols increase their sorrow” (Ps. 16:4)

"ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ರಚ್ಲೆಲೊ ದೇವ್, ಸರ್ಗಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಧನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ೦, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನಿ ಬಾ೦ದ್ಲಾಲ್ಯಾ ದೆವಾಳಾನಿ೦ ವಸ್ತಿ ಕರಿನಾ" (ಧರ್ಮ್‌ದುತಾ೦ಚಿ ಕೃತ್ಯಾ೦. 17:24)

INR 150.00 
DVD.76 : Denvcharacho Sonvsar
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

People are not aware of demonic world. The whole world is in the hands of Devil. He rules it with his angels, called demons. Power of darkness is nothing but the power of demons.

"ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸೈತಾನಾಚೆ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾ೦ವ್" (1 ಜುವಾ೦ವ್ 5:19)

INR 150.00 
DVD.77 : Devachem Mondir
Category:   
Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Do not look for God around you. He will never be found. But look for him within you. He wants to dwell in you. “You are the temple of God” (1 Cor 3:16)

"ತುಮಿ ದೆವಾಚೆ೦ ಮ೦ದಿರ್, ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚೆ೦ ಥೈ೦ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾ೦ತ್?" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 3:16)

INR 150.00 
  First      ...   Prev   7  8  9  10  11  12  13  14   Next  

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

GOD MY PROVIDER

Never in your life you will be lonely.
When you have Jesus with thee,
You will never ever fall weak,
Solely upon him when you lean.

In sorrow you will suffer no pain,
Because with you your comforter is always there,
Where Jesus has established his throne,
There is peace and joy in abound.

Always rejoice in the Lord ,
Because faithful is your God.
He will never fail you, in your times of hard.
You will never hide in shame because of your faults.

He lifts up those who trust in him.
Jesus wants us to surrender and stand still.
Than he will carry our burden and give us relief.
He will fight for us and we will never fall in defeat.

- K. Maria Lobo, Mumbai